<- Previous   |   Index   |   Next ->


Yosemite National Park Sequoia Tree Photo

Kirk with fallen giant sequoia tree • Yosemite National Park